ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1340 ΑΜ ΣΟΕΛ : 13361
[email protected]

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1711 ΑΜ ΣΟΕΛ : 16771
[email protected]

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1615 ΑΜ ΣΟΕΛ : 19461
[email protected]


KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 038 ΑΜ ΣΟΕΛ : 165.

KRP AUDITORS


Ορκωτοί λογιστές - Νόμιμοι ελεγκτές

Η εταιρεία “KRP AUDITORS“ ιδρύθηκε το 2012 και αποτελείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές - Νόμιμους Ελεγκτές, Μιχαήλ Καπού, Ιωάννη Πρατικάκη και Ιωάννη Πανταζή, όλοι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο των Νόμιμων Ελεγκτών της ΕΛΤΕ.

Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε ελεγκτικά έργα όλων των ειδών και τομέων, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των αναγκών αλλά και των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας, να επιτυγχάνεται η επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Αξιοπιστία, συνεργασία, ομαδικότητα, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός, εχεμύθεια είναι οι βασικές αξίες μας. Στόχος μας, η δημιουργία ενός αξιόπιστου ονόματος και η καταξίωση στον τομέα των ελεγκτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.


ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1340 ΑΜ ΣΟΕΛ : 13361
[email protected]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1711 ΑΜ ΣΟΕΛ : 16771
[email protected]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 1615 ΑΜ ΣΟΕΛ : 19461
[email protected]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΜ ΕΛΤΕ : 2897 ΑΜ ΣΟΕΛ : 59121
[email protected]

KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΜ ΕΛΤΕ : 038 ΑΜ ΣΟΕΛ : 165.

KRP AUDITORS


Ορκωτοί λογιστές - Νόμιμοι ελεγκτές

Η εταιρεία “KRP AUDITORS“ ιδρύθηκε το 2012 και αποτελείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές - Νόμιμους Ελεγκτές, Μιχαήλ Καπού, Ιωάννη Πρατικάκη και Ιωάννη Πανταζή, όλοι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο των Νόμιμων Ελεγκτών της ΕΛΤΕ.

Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε ελεγκτικά έργα όλων των ειδών και τομέων, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των αναγκών αλλά και των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών μας, να επιτυγχάνεται η επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Αξιοπιστία, συνεργασία, ομαδικότητα, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός, εχεμύθεια είναι οι βασικές αξίες μας. Στόχος μας, η δημιουργία ενός αξιόπιστου ονόματος και η καταξίωση στον τομέα των ελεγκτικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

      Our Services

Κύρια δραστηριότητα της “KRP AUDITORS ΑΕ” είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι βασικές επιδιώξεις του ελεγκτικού μας έργου είναι: Η τήρηση όλων των κανόνων και προτύπων που διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα, έτσι ώστε η πληροφόρηση όλων των μερών να είναι τεκμηριωμένη, πλήρης και ακριβής. Η διερεύνηση και κατανόηση, μέσω των ελεγκτικών υπηρεσιών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, για την επίτευξη όχι μόνο των ανωτέρω επιδιώξεων, αλλά και την βελτιστοποίηση του συνόλου των εργασιών τους και την προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών τους. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, διακρίνονται σε:
• Τακτικοί έλεγχοι ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κλπ.) και χορήγηση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης
• Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
• Έλεγχοι ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
• Διαχειριστικοί έλεγχοι • Ειδικοί έλεγχοι

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

      Our Services

Η άρτια και συνεχής εκπαίδευση των στελεχών μας, μας καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούμε στις επιχειρηματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται, από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων στη χώρα μας. Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν το σύνολο των φορολογικών αντικειμένων (φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι ακινήτων, ενδοομιλικες συναλλαγές κλπ).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

      Our Services

Η άρτια και συνεχής εκπαίδευση των στελεχών μας, μας καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούμε στις επιχειρηματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται, από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των φορολογικών νόμων στη χώρα μας. Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν το σύνολο των φορολογικών αντικειμένων (φορολογία εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι ακινήτων, ενδοομιλικες συναλλαγές κλπ).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

      Our Services

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, τόσο στο ελληνικό και ευρωπαϊκό, όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, καθιστούν επιτακτική για τις επιχειρήσεις, τη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες με σκοπό: την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δυσχερειών, που ανακύπτουν από τις συνεχείς οικονομικές αλλαγές, την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν. Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας σε επιχειρηματικά Project, η τεχνογνωσία και η άρτια γνώση της αγοράς, εξασφαλίζουν την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και στρατηγικών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, διακρίνονται σε:

• Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης • Μετατροπές – συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
• Εκτιμήσεις – Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
• Οργανωτικές μελέτες/αναδιοργανώσεις
• Μελέτες βιωσιμότητας
• Εκτίμηση και οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (συστήματα διαχείρισης προσωπικού, αξιολόγησης απόδοσης, επιμόρφωση προσωπικού).

KRP AUDITORS

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Νόμιμοι Ελεγκτές

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στείλτε μας το βιογραφικό σας

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, στείλτε μας την αίτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας.  ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


  Φόρμα Επικοινωνίας

  Στείλτε μας το μήνυμά σας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

   Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
   Νόμιμοι Ελεγκτές

   Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε ελεγκτικά έργα όλων των ειδών και τομέων, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

   Πολιτική Απορρήτου

   Στοιχεία Επικοινωνίας


   Διεύθυνση: Ιλισίων 4, Κηφισιά, 145 64

   Τηλέφωνο: +30 210 6208 671-2
   Fax: +30 210 6208 675
   Mail: [email protected]

   Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
   Νόμιμοι Ελεγκτές

   Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε ελεγκτικά έργα όλων των ειδών και τομέων, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

   Στοιχεία Επικοινωνίας


   Διεύθυνση: Ιλισίων 4, Κηφισιά, 145 64

   Τηλέφωνο: +30 210 6208 671-2
   Fax: +30 210 6208 675
   Mail: [email protected]

   Πολιτική Απορρήτου